Kuplivat-blogi

Yleiset sopimusehdot siivouspalveluille

1. Soveltamisala ja tarkoitus

Näitä yleisiä sopimusehtoja siivouspalvelulle (”Yleiset ehdot”) sovelletaan Seran Puhtautta ja Palvelua Oy:n (”Palveluntarjoaja”) kaikkiin yksityisten ja yritysasiakkaiden (”Asiakas”) kanssa tekemiin palvelusopimuksiin. Näistä Yleisistä ehdoista poikkeavasti voidaan sopia ainoastaan kirjallisesti.

Näiden Yleisten ehtojen tarkoituksena on määritellä ne ehdot, joilla Palveluntarjoaja toimittaa Asiakkaalle ammattimaista siivouspalvelua.

2. Sopimusasiakirjat

Nämä Yleiset ehdot soveltuvat sellaisinaan tai ne täydentävät Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välistä erillistä palvelusopimusta (”Sopimus”), jonka oleellinen osa nämä Yleiset ehdot ovat. Mikäli osapuolten välillä ei ole laadittu erillistä palvelusopimusta, muodostavat Palveluntarjoajan mahdollinen tarjous, Asiakkaan tilaus sekä Palveluntarjoajan tilausvahvistus Sopimuksen.

Mikäli Sopimuksen ja näiden Yleisten ehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan Sopimuksen ehtoja näiden Yleisten ehtojen sijaan. Henkilöasiakkaiden osalta noudatetaan kuluttajansuojalain määräyksiä, mikäli ne ovat ristiriidassa näiden Yleisten ehtojen kanssa.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Yleisiä ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle 30 vuorokautta ennen muutettujen Yleisten ehtojen voimaantuloa. Jos Asiakas ei hyväksy ehtojen muutosta, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että irtisanomisilmoitus toimitetaan Palveluntarjoajalle kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa.

3. Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen

Palvelusopimus voidaan tehdä koskemaan kertaluonteista yksittäistä palvelua, määräajaksi tai toistaiseksi.

Kertaluonteinen palvelusopimus päättyy ilman irtisanomista palvelun tultua suoritetuksi. Määräaikainen sopimus päättyy ilman irtisanomista Sopimukseen merkittynä päättymispäivänä. Toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin yksi (1) kalenterikuukausi niin, että irtisanomisaika alkaa irtisanomiskuukauden viimeisenä päivänä. Irtisanomisilmoitus tulee toimittaa kirjallisesti.

4. Palvelutilauksen peruuttaminen

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tai siirtää palvelua vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen palvelun aiottua aloitusajankohtaa ilman veloitusta. Palvelun peruuttaminen tai siirtäminen ei siirrä säännöllisen siivouksen rytmiä. Mikäli peruutus tehdään alle seitsemän (7) vuorokautta ennen palvelun aiottua aloitusajankohtaa, Asiakkaalta veloitetaan palvelua koskeva palvelumaksu täysimääräisesti.

Sairaudesta johtuvia peruutuksia ei veloiteta edellyttäen, että Asiakas esittää lääkärintodistuksen ja peruutusilmoitus tehdään ennen palvelun aiottua aloitusajankohtaa.

Mikäli Palveluntarjoaja ei pysty suorittamaan työtä sovittuna ajankohtana ennalta arvaamattomasta syystä, tällöin Palveluntarjoajalla on velvollisuus tarjota Asiakkaalle uutta ajankohtaa. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus peruuttaa käyntikerta, jos Palveluntarjoajan ehdottama muutos ajankohdalle ei ole sopiva. Tällöin Asiakasta ei laskuteta peruuntuneesta käyntikerrasta. Ennalta arvaamattomana syynä voidaan pitää Palveluntarjoajan työntekijän estymistä työnteosta kyseisenä ajankohtana (muun muassa sairastumisen johdosta).

Kuluttajansuojalainsäädännön mukaan, jos Asiakas on luonnollinen henkilö, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus 14 päivän kuluessa Sopimuksen tekemisestä (peruutusaika). Asiakas ymmärtää, että jos Palvelu alkaa Asiakkaan toiveesta ennen peruutusajan umpeutumista, peruutusoikeutta ei voi käyttää enää sen jälkeen, kun Palvelu on suoritettu. Jos Asiakas haluaa käyttää mainittua peruutusoikeutta, Asiakkaan on lähetettävä  selkeä ilmoitus Sopimuksen peruutuspäätöksestä Palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen info@seran.fi.

5. Palveluntarjoajan velvollisuudet

Palveluntarjoaja sitoutuu toimittamaan tilatut palvelut Sopimuksessa määritellyssä laajuudessa ja aikataulussa. Työ suoritetaan normaalisti arkisin klo 6 – 16 välisenä aikana. Palveluntarjoaja vastaa toimituksen laadusta ja luotettavuudesta normaalitasolla.

Palveluntarjoaja on vakuuttanut toimintansa vastuuvakuutuksella.

Jollei muuta sovita, Palveluntarjoajan asiakaspalvelu osoitteessa info@seran.fi ottaa vastaan asiakaspalautteet ja reklamaatiot. Ainoastaan Palveluntarjoajan asiakaspalvelulla tai muulla Palveluntarjoajan ilmoittamalla yhteyshenkilöllä on oikeus sopia palvelusopimuksen sisältöön ja toteutukseen liittyvistä muutoksista.

Palveluntarjoaja voi käyttää alihankkijoita palvelun suorittamisessa.

6. Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että on antanut kaiken palvelun suorittamisen kannalta tarpeelliset tiedot Sopimuksessa. Jos Asiakkaalle aiheutuu vahinkoa puutteellisen tiedon johdosta, tätä ei korvata. Asiakkaan tulee asianmukaisesti suorittaa oma osuutensa ja toimillaan helpottaa palvelun asianmukaista toteutusta.

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että Palveluntarjoajan työntekijöillä on esteetön pääsy sovittuina ajankohtina suorittamaan Sopimuksessa määriteltyjä tehtäviä. Mikäli Sopimuksen mukaisen palvelun toteutus viivästyy Asiakkaasta johtuvasta syystä, Palveluntarjoaja veloittaa odotusajalta kulloinkin voimassa olevan tuntiveloitushinnan mukaisen korvauksen täysinä tunteina. Mikäli Asiakas ei ole antanut ohjeita hälytysjärjestelmän käytöstä ja Palveluntarjoajan työntekijät vahingossa laukaisevat hälytyksen, Asiakas on vastuussa hälytyksen seurauksista ja siihen liittyvistä kuluista.

Asiakkaan tulee varmistaa, että tilassa, joissa palvelua tuotetaan, ei ole vaaraa tai häiriötä aiheuttavia lemmikkejä vapaana tai muita olosuhteita, jotka aiheuttaisivat Palveluntarjoajan työntekijöille vaaraa tai haittaisivat muutoin palvelun suorittamista. Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa palvelun suoritus ilman korvausvelvollisuutta, jos hänellä on riittävä syy uskoa, että palvelun suorittaminen olisi vaaraksi terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle.  Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista tartuntataudeista ja sairauksista, sekä palvelun tuottamispaikassa vallitsevista voimakkaista allergeeneista, jotka saattavat olla
haitallisia Palveluntarjoajan työntekijöille.

Asiakas vastaa siitä, että Palveluntarjoajien työntekijöillä on käytettävissään kylmää ja kuumaa vettä sekä toimivat sähköpistorasiat palvelun suorittamisen aikana. Palveluntarjoajien työntekijöillä tulee olla myös mahdollisuus käyttää Asiakkaan WC-tiloja tarvittaessa.

Asiakas ei saa sopia palvelun sisältöön tai toteutukseen liittyvistä muutoksista muiden, kuin Palveluntarjoajan asiakaspalvelun tai muun Palveluntarjoajan nimeämän yhteyshenkilön kanssa.

Työ tehdään, mikäli muuta ei ole kirjallisesti erikseen sovittu, Palveluntarjoajan aineilla ja välineillä. Tarvittavat laitteet, työkalut ja puhdistusaineet, jotka Asiakkaan on toimitettava tai jotka laskutetaan Asiakkaalta erikseen, ilmoitetaan yksityiskohtaisesti Sopimuksessa. Yleisenä käytäntönä on kuitenkin Asiakkaan imurin käyttäminen, ellei toisin sovita.

7. Palvelumaksut ja muut kustannukset

Palvelumaksu ja sen sisältö määritellään Sopimuksessa. Maksut peritään 15 minuutin tarkkuudella. Kaikkiin palveluihin lisätään matka-aika, vähintään 15 minuuttia.

Palvelumaksut peritään toteutuneiden toimenpiteiden perusteella jälkikäteen, maksuehdon ollessa kuluttajille 14 päivää  ja yrityksille 7 päivää laskun päiväyksestä.
Viivästyneille maksuille peritään vuotuista 8 % viivästyskorkoa.

Asiakkaan on esitettävä laskuun kohdistuvat huomautukset viiden (5) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

8. Palvelumaksujen muutokset

Palvelumaksujen hinnat tarkistetaan tarpeen mukaan.

Palveluntarjoaja on sopimuskauden aikana oikeutettu tekemään julkisten maksujen ja verojen korotusten mukanaan tuomia muutoksia palvelumaksuihin ilman, että tätä voidaan pitää purkamiseen oikeuttavana Sopimuksen muutoksena. Näistä palvelumaksun muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan heti niiden perusteiden tultua selvitetyiksi.

9. Siivoussopimuksen muuttaminen (arkipyhävuorojen siirtäminen)

Sopimuksen muutokset ovat päteviä vain kirjallisina ja molempien osapuolten allekirjoittamina.
Palveluntarjoaja on kuitenkin oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan sopimusehtoja ilman, että tätä voidaan pitää purkamiseen oikeuttavana sopimuksen muutoksena silloin, kun muutos johtuu lain tai viranomaismääräysten muutoksesta tai toimintaympäristön oleellisesta muuttumisesta ja sopimuksen muuttaminen on välttämätöntä palvelun toteuttamiseksi.

Palvelua ei suoriteta pyhäpäivinä. Mikäli Asiakkaan kestopalvelusopimuksen mukainen ainoa viikkosiivouksen vuoro osuu pyhäpäivälle, Asiakas ja Palveluntarjoaja sopivat vuoron siirtämisestä. Mikäli kyseiselle viikolle kohdistuu useampi vuoro, pyhäpäivälle osuva vuoro ei siirry automaattisesti ja ilman Asiakkaan erillistä siirtoa koskevaa pyyntöä pyhäpäivälle osunut vuoro jää väliin.

10. Asiakkaan maksukyky

Palvelun toimittaminen on riippuvainen Asiakkaan taloudellisten olosuhteiden hyväksymisestä Palveluntarjoajan taholta. Mikäli Asiakkaan taloudelliset olosuhteet ovat Palveluntarjoajan näkökulmasta epätyydyttävät tai Asiakas laiminlyö maksun sen erääntyessä, Palveluntarjoaja voi, muiden oikeuskeinojen lisäksi, siirtää tai kieltäytyä palvelun toimittamisesta tai vaatia palvelun toimittamista vastaan riittävää vakuutta tai maksua etukäteen.

Mikäli Asiakas joutuu konkurssiin, selvitystilaan, yrityssaneerausmenettelyyn tai muutoin vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin eikä tämän vuoksi kykene suorittamaan sopimuksenmukaisia velvoitteitaan, Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää omat suorituksensa ja lisäksi oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai määrätyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle.

11. Salassapitovelvollisuus

Palveluntarjoajan työntekijät ovat vaitiolovelvollisia Asiakkaan asioista. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös Sopimuksen päätyttyä.

12. Tietosuoja

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin maan lakien ja Palveluntarjoajan tietosuoja- ja evästepolitiikan mukaisesti.

Palveluntarjoaja ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille paitsi sellaisille yhteistyökumppaneille, joiden osallistuminen palvelun suorittamiseen on välttämätöntä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa asiakastietoja silloin, kun laki, asetus tai toimivaltaisen viranomaisen määräys sitä edellyttää.

13. Reklaamaatiot ja huomautukset

Mikäli Asiakas on tyytymätön palvelun toimitukseen, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti Palveluntarjoajan asiakaspalveluun tai muulle Palveluntarjoajan nimeämälle yhteyshenkilölle viimeistään kahden (2) päivän kuluessa palvelun suorittamisesta tai virheen havaitsemisesta tai siitä kun se olisi pitänyt havaita. Asiakkaan tulee toimittaa tarvittavat tiedot ja vahinkoa tukeva näyttö (esimerkiksi valokuvat) vahingoista tai palvelun puutteista.

Mikäli Palveluntarjoaja toteaa palvelussa puutteita Palveluntarjoajalla on oikeus korjata puutteet, mikäli se on tehtävissä kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin resurssein. Jos Palveluntarjoaja ei pysty korjaamaan puutteita, se voi antaa vastaavan hinnanalennuksen seuraavasta palvelusta. Mikäli Palveluntarjoaja toteaa, että palvelun suorituksessa ei ole puutteita, Asiakkaalta voidaan veloittaa Palveluntarjoajalle perättömästä virheilmoituksesta aiheutuneet kulut.

14. Vastuunrajoitus

Asiakas voi vaatia korvausta palvelun virheen aiheuttamasta vahingosta. Edellä lausuttu ei kuitenkaan päde, mikäli vahinko todistettavasti on aiheutunut esteestä, johon Palveluntarjoaja ei ole voinut vaikuttaa tai jota Palveluntarjoaja ei ole kohtuudella voinut Sopimuksen voimassaoloaikana ennakoida tai jonka seurauksia Palveluntarjoaja ei ole voinut kohtuudella ehkäistä tai välttää.

Palveluntarjoaja ei vastaa missään olosuhteissa Asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingoista.

Palveluntarjoajan kumulatiivinen kokonaisvastuu tämän Sopimuksen tai palvelun suorittamisen osalta vahingonkorvauksen perusteesta riippumatta on kertasiivouksen osalta enintään Asiakkaan Palveluntarjoajalle palvelusta maksama palvelumaksu kerrottuna kuudella (6) ja kestopalvelun osalta enintään vahinkoa edeltäneen kahdentoista (12) kuukauden toteutuneen laskutuksen määrä.

15. Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta palvelun viivästymisestä tai suorittamatta jättämisestä. Ylivoimaisella esteellä viitataan tapahtumaan, jonka vuoksi Palveluntarjoaja ei pysty täyttämään Sopimuksen mukaista velvoitettaan silloin, kun tapahtuman syynä on este, johon Palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa ja jota Palveluntarjoaja ei olisi voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Palveluntarjoaja ei kohtuudella olisi voinut välttää tai poistaa. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi lakot, kapinat, luonnonkatastrofit, sähkökatkot tai puhelinverkon toimimattomuus.

16. Siivoussopimuksen purkaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi, jos Asiakas laiminlyö Sopimuksen mukaiset maksut toistuvasti tai enemmän kuin 30 päivää tai jos Asiakas muutoin toistuvasti rikkoo Sopimusta. Asiakkaan on tällöin korvattava Palveluntarjoajalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneet vahingot ja maksamattomat Sopimuksen mukaiset maksut.

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli Palveluntarjoaja olennaisesti laiminlyö sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja.

Sopimusta ei kuitenkaan saa purkaa, jos osapuoli korjaa tilanteen neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

17. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan hyvässä yhteisymmärryksessä keskinäisin neuvotteluin. Jos (kauppa)sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Mikäli asiassa ei päästä ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet Pirkanmaan käräjäoikeudessa.